Specialfackverk

Specialfackverk


Allmänt om specialfackverk

Till specialfackverk räknar vi bågfackverk, som vi tillverkat med fri spännvidd på 90 meter.

MAKU fackverksbalkar tillverkas enligt kundens önskemål i varje enskilt fall beträffande spännvidd, höjd, taklutning och diagonal delning. Varje takstol är unik.

Dimensioneringstabeller

Samtliga dimensioneringstabeller är upprättade för säkerhetsklass 3.

I tabellerna finns tre olika höjder för varje spännvidd. Dessa avser riktvärden för en dimensionering.

Interpolering mellan tabellvärden kan utföras, men för att vara på säkra sidan är det lämpligt att välja närmast högre tabellvärde.

Dimensioneringstabellerna kan användas för såväl omvända sadelfackverk som nockfackverk.

Beräkningsmetoden är utformad i enlighet med Eurokoderna och EKS 8. EKS 8 har ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR vid årsskiftet 2010/11.

Certifiering

MAKU STÅL AB är certifierad enligt EN 1090. Det ger dig som kund ett intyg på att de krav som ställs på bärande stålkonstruktioner i EN 1090 uppfylls. Alla fackverk CE-märks.

Ytbehandling

Förbehandling: Slungrensning efter svetsning.
Färdigbehandling: Sprutmålning direkt efter blästring.
Beträffande MAKUs standardfärger, se separat ytbehandlingsprogram.

Kontroll

För tillverkningskontroll tillämpas, beskrivna i annex ZA till dem harmoniserade europastandarden EN 1090-1:2009+A1:2011 och EN 1090-2:2008+A1.

Teknisk information

  • Bågfackverk

  • Pulpetfackverk

  • Sektion

Konstruktionsservice

MAKUs konstruktionsservice kan rekommendera rätt balk med tillgång till svar på vidstående 8 frågor.

Vi erbjuder ett förenklat beräknings- och offertförfarande för några av våra fackverkstyper här på webbsidan. Klicka på knappen nedan för att komma till funktionen:

Hitta rätt fackverk!

Nedböjning

Fackverksbalken överhöjes normalt för egenvikt tak + halv reducerad snölast.

Vindlast

När den uppåtriktade vindlasten är större än takets egenvikt blir den undre ramstången tryckt. Ramens sidostabilitet måste då kontrolleras.

I de flesta fall löser man denna stabilitet genom inspänning av balken i takplåten eller takåsarna.

Denna kontroll av fästdon utöres av MAKUs konstruktionskontor.

Sidostabilitet under montage

Takbalkar med spännvidd större än ca. 15 m måste normalt stabiliseras med provisorisk stagning under montagetiden. Vid bristfällig stagning kan vindlast eller snedställningskrafter av stor vertikallast (exempelvis lättbetongelement) förorsaka ras av hela byggnaden eller enskilda delar.

Om tillfällig stagning erfordras beror omfattningen av denna på monteringsordningen och hur den färdiga konstruktionen är stabiliserad.

Stagningsföreskrifter anges på MAKUs ritningar.

Exempel på fasad- och takinklädnad för sadelfackverk

Förankringsdetaljer

Ytbehandling

Makus stålkonstruktioner rostskyddsmålas direkt efter slungrensningen och färdigmålas till valfri miljöklass.


Rostskyddssystem

Även andra rostskyddssystem kan erhållas efter överenskommelse.

Rostskyddssystem
Korrosivitetsklass C1 C2 C3
Miljöns korrosivitet Mycket låg Låg Måttlig
Exempel på typiska miljöer - Utomhus - Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden. Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.
Inomhus Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, t.ex. kontor, affär, skolor, hotell. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av luftkondensation och låg halt luftföroreningar, t.ex. sporthallar, lagerlokaler. Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier.
Rostskyddssystem - A2.01 A2.02 A3.02
Färgtyp Alkyd Alkyd Alkyd Alkyd
Total färgskikt 40 mym 80 mym 120 mym 160 mym

Kulörer

Färgkarta med Makus standardkulörer skickas på begäran. Följande kulörer finns:

OBS! Färgerna kan inte återges exakt på skärmen